Ir al contenido

Esperanto/Vocabulario/El estudiante

De Wikilibros, la colección de libros de texto de contenido libre.

Índice de la sección
«Vocabulario»


 • Ĉu vi parolas...? [tʃu vi pa-ro'-las] ¿Hablas...?.
 • Mi parolas ... [mi pa-ro'-las] Yo hablo ....
 • Mi ne parolas ... [mi ne pa-ro'-las] No hablo ....
 • Mi iomete parolas [mi i-o-me'-te pa-ro'-las] Hablo un poco de ....
 • la anglan [la an'-glan] inglés.
 • la francan [la fran'-tsan] francés.
 • la germanan [la ger-ma'-nan] alemán.
 • la hispanan [la his-pa'-nan] español.
 • la portugalan [la por-tu-ga'-lan] portugués.
 • la araban [la a-ra'-ban] árabe.
 • la ĉinan [la tʃi'-nan] chino.
 • la hinduan [la hin-du'-an] hindú.
 • la rusan [la ru'-san] ruso.
 • la italan [la i-ta'-lan] italiano.
 • la nederlandan [la ne-der-lan'-dan] holandés.
 • la norvegan [la nor-ve'-gan] noruego.
 • la svedan [la sve'-dan] sueco.
 • la danan [la da'-nan] danés.
 • la polan [la po'-lan] polaco.
 • la urduan [la ur-du'-an] kurdo.
 • la persan [la per'-san] farsi.
 • la japanan [la ja-pa'-nan] japonés.
 • la indonezian [la in-do-ne-zi'-an] indonesio.
 • la malajan [la ma-la'-jan] malayo.
 • Ĉu vi komprenas? [tʃu vi kom-pre'-nas] ¿Entiendes?.
 • Ĉu vi komprenas min? [tʃu vi kom-pre'-nas min] ¿Me entiendes?.
 • Mi komprenas. [mi kom-pre'-nas] Entiendo..
 • Mi komprenas vin. [mi kom-pre'-nas vin] Te entiendo..
 • Mi ne komprenas. [mi ne kom-pre'-nas] No comprendo..
 • Mi ne komprenas vin. [mi ne kom-pre'-nas vin] No te comprendo..
 • Bonvolu rediri. / Ĉu vi povus rediri tion? [bon-vo'-lu re-di'-ri / tʃu vi po'-vus re-di'-ri ti'-on] ¿Podrías repetírmelo?.
 • Bonvolu paroli pli malrapide. / Ĉu vi povus paroli pli malrapide? [bon-vo'-lu pa-ro'-li pli mal-ra-pi'-de / tʃu vi po'-vus pa-ro'-li pli mal-ra-pi'-de] ¿Puede/Puedes (formal/informal) hablarme más lentamente?.
 • Bonvolu skribi/noti ĝin. / Ĉu vi povus skribi/noti ĝin? [bon-vo'-lu skri'-bi/no'-ti dʒin / tʃu vi po'-vus skri'-bi/no'-ti dʒin] ¿Puede/Puedes (formal/informal) anotarlo, por favor?.
 • Mi ne scias kiel diri tion. [mi ne stsi'-as ki'-el di'-ri ti'-on] No sé cómo decir eso..
 • Mi ne scias la ĝustan vorton. [mi ne stsi'-as la 'dʒu-stan vor'-ton] No sé la palabra correcta..
 • Kion vi diris? [ki'-on vi di'-ris] ¿Qué dijo/dijiste? (formal/informal).
 • Kiel oni diras tion en ...? [ki'-el o'-ni di'-ras ti'-on en] ¿Cómo se dice eso en ...?.
 • Kiel oni skribas tion? [ki'-el o'-ni skri'-bas ti'-on] ¿Cómo se escribe eso?.
 • Kiel oni prononcas tion? [ki'-el o'-ni pro-non'-tsas ti'-on] ¿Cómo se pronuncia eso?.
 • Ĉu vi povas traduki ĉi tion al mi? [tʃu vi po'-vas tra-du'-ki tʃi ti'-on al mi] ¿Puede/Puedes (formal/informal) traducirme esto?.
 • Ĉu mi diris tion ĝuste? [tʃu mi di'-ris ti'-on 'dʒu-ste] ¿Lo he dicho correctamente?.

Formas geométricas 
Geometriaj figuroj
[editar]

cilindro
cilindro

cilindro

[t͡si'lindro]

o.v; cilindrocirklo
cirklo

cirklo

['t͡sir.klo]

o.v; círculokonuso
konuso

konuso

[ko'nu.so]

o.v; conokubo
kubo

kubo

['ku.bo]

o.v; cubokvadrato
kvadrato

kvadrato

[kva'dra.to]

o.v; cuadradokvarlatero
kvarlatero

kvarlatero

[kvar.la'te.ro]

o.v; cuadriláterokvinlatero
kvinlatero

kvinlatero

[kvin.la'te.ro]

o.v; pentágonoortangulo
ortangulo

ortangulo

[or.tan'gu.lo]

o.v; ángulo rectoovalo
ovalo

ovalo

[o'va.lo]

o.v; óvalopiramido
piramido

piramido

[pi.ra'mi.do]

o.v; pirámiderombo
rombo

rombo

['rom.bo]

o.v; romboseslatero
seslatero

seslatero

[ses.la'te.ro]

o.v; hexágonosfero
sfero

sfero

['sfe.ro]

o.v; esferatriangulo
triangulo

triangulo

[tri.an'gu.lo]

o.v; triángulotrilatero
trilatero

trilatero

[tri.la'te.ro]

o.v; triángulo
InformaciónGramáticaLecturasEjerciciosEnlaces
Lecciones: 123456789101112
Diccionario UniversalVocabularioGlosario de consulta
ABC, ĈDEFG, ĜH,ĤIJ, ĴKLMNOPRS, ŜTUVZ