Catalán/Lliçó17

De Wikilibros, la colección de libros de texto de contenido libre.
← Lliçó16a Lliçó17a Lliçó18a →
Exercicis de la dissetena lliçó


Els participis dels verbs irregulars (los participios de los verbos irregulares)[editar]

La gran mayoría de participios irregulares en catalán se concentran en la segunda conjugación. aquí los agruparemos en grupos según las terminaciones.

Participis acabats per -GUT (participios acabados en -GUT)[editar]

beure: begut (bebido)
    M'He begut tres ampolles de rom.
    Me he bebido tres botellas de ron

caldre: calgut (hecho falta)
    No ha calgut acomiadar el director sinó el sotsdirector.
    No ha hecho falta despedir al director sino al subdirector

caure: caigut (caído)
    La Joana ha caigut aquesta nit i s'ha trencat la cama.
    Joana se ha caído esta noche y se ha roto la pierna.

conèixer: conegut (conocido)
    Ella no ha conegut mai el meu pare.
    Ella no ha conocido nunca a mi padre.

córrer: corregut (corrido)
    Heu corregut quaranta-dos quilòmetres?.
    ¿Habéis corrido cuarenta y dos kilómetros?.

creure: cregut (creído)
    He cregut sempre en tu.
    He creído siempre en ti.

haver: hagut (habido)
    No hi ha hagut cap candidat estranger.
    No ha habido ningún candidato extranjero.

ploure: plogut (llovido)
    Ha plogut a bots i barrals.
    Ha llovido a cántaros.

poder: pogut (podido)
    Has pogut parlar amb ells?.
    ¿Has podido hablar con ellos?.

riure: rigut (reído)
    No he rigut mai tant com avui.
    No me he reído nunca tanto como hoy.

tenir: tingut (tenido)
    No has tingut ganes de pixar?.
    ¿No has tenido ganas de mear?.

venir: vingut (venido)
    Qui ha vingut? Ha vingut un home amb bigoti.
    ¿Quién ha venido? ha venido un hombre con bigote.

voler: volgut (querido)
    Han fet sempre el que han volgut.
    Han hecho siempre lo que han querido.

Participis acabats per -UT (participios acabados en -UT)[editar]

 cabre: cabut (cabido)
    Només ha cabut un litre d'aigua en aquesta ampolla.
    Sólo ha cabido un litro de agua en esta botella.

 créixer: crescut (crecido)
    Li han crescut molt els cabells.
    Le ha crecido mucho el pelo.

 néixer: nascut (nacido)
    On heu nascut? El meu germà a Perpinyà i jo a Tortosa.
    ¿Dónde habéis nacido? Mi hermano en Perpiñán y yo en Tortosa.

 rebre: rebut (recibido)
    Aquesta setmana no hem rebut el correu al meu poble.
    Esta semana no hemos recibido el correu en mi pueblo.

 saber: sabut (sabido)
    La policia no ha sabut dir qui va robar el cotxe del batlle.
    La polícia no ha sabido decir quién robó el coche del alcalde.

 viure: viscut (vivido)
    He viscut tota la vida a la vora de la mar.
    He vivido toda la vida a la orilla del mar.

Participis acabats per -ES (participios acabados en -ES)[editar]

 encendre: encès (encendido)
    He encès la ràdio.
    he encendido la radio.

 entendre: entès (entendido)
    Els romanesos del curs han entès de seguida el català.
    Los umanos del curso han entendido en seguida el catalán.

 estendre: estès (estendido/tendido)
    He estès la roba al terrat perquè allà s'eixuga aviat.
    He tendido la ropa en la azotea porque allí se seca pronto.

 prendre: pres (tomado)
    No he pres res des de les vuit del matí.
    No he tomado nada desde las occho de la mañana.