Catalán/Lliçó 1a nivell avançat

De Wikilibros, la colección de libros de texto de contenido libre.
← Nivell II Lliçó 1a nivell avançat Lliçó 2a nivell avançat →
Exercicis de la lliçó 1a, nivell avançat

Quan en català hi ha una "a" i en castellà una "e"[editar]

En català hi ha tot un seguit de mots que s'escriuen amb a mentre que en castellà s'escriuen amb una e. Posat que siguin vocals àtones, si vós habiteu a les zones del català occidental caldrà que pronuncieu aquestes vocals com les escriviu. Ací us en donem una llista important:

afaitar (afeitar)
   Com que tinc poca barba m'afaito només un cop per setmana.
   Como tengo poca barba me afeito solamente una vez a la semana.

ambaixada (embajada)
   L'ambaixada d'Andorra a Espanya és a Madrid, al carrer d'Alcalà.
   La embajada de Andorra en España está en Madrid, en la calle Alcalá.

andana (andén)
   Quan el tren va aplegar a l'andana ja s'havia fet de nit.
   Cuando el tren llegó al andén ya había anochecido.

arravatar-se (arrebatarse)
   Quan s'arravata sol trencar el vidre d'un cop de puny.
   Cuando se arrebata suele romper el cristal de un puñetazo.

assassí (asesino)
   L'assassí ha mort el jutge a ganivetades.
   El asesino ha matado al juez a cuchilladas.

avaluar (evaluar)
   Cal avaluar amb molta cura les dades següents.
   Hay que evaluar con mucho cuidado los siguientes datos.

avantatge (ventaja)
   Gaudir de tres mesos de vacances és un avantatge fantàstic.
   Disfrutar de tres meses de vacaciones es una ventaja fantástica.

avaria (avería)
   Han trigat tres mesos a arreglar l'avaria de l'ascensor.
   Han tardado tres meses en arreglar la avería del ascensor.

barbaresc (berberisco)
   Els pirates barbarescos van marxar en cerca d'or, argent i esclaus.
   Los piratas berberiscos partieron a la busca de oro, plata y esclavos.

comanador (comendador)
   Tirso de Molina fou comanador al Convent de la Mercè a Sòria.
   Tirso de Molina fue comendador en el Convento de la Merced en Soria.

davanter (delantero)
   El València ha fitxat un davanter brasiler.
   El Valencia ha fichado un delantero brasileño.

hostaleria (hostelería)
   El Gremi d'hostaleria obre sovint la borsa de treball.
   El Gremio de hosteleria abre a menudo su bolsa de trabajo.

latrina (letrina)
   Jo he vist cases antigues que en comptes de bany tenien latrines.
   Yo he visto casas antiguas que en vez de baño tenían letrinas.

majorana (mejorana)
   A ca nostra hem adobat sempre les olives amb majorana i orenga.
   En nuestra casa hemos adobado siempre las aceitunas con mejorana i orégano.

maragda (esmeralda)
   La maragda és la varietat verda del beril.
   La esmeralda es la variedad verde del berilo.

Pentecosta (Pentecostés)
   El dia de la Pentecosta l'Església commemora la vinguda de l'Esperit Sant.
   El dia de Pentecostés la Iglesia conmemora la venida del Espíritu Santo.

picaporta (picaporte)
   Amb el picaporta feies un pic per pis: al del segon li'n feies dos.
   Con el picaporte se daba un aldabazo por piso: al del segundo se le daban dos.

posa (pose)
   La cambrera tenia una posa malenconiosa que va atreure el comissari.
   La camarera tenía una pose melancólica que atrajo al comisario.

rancor (rencor)
   Allà on hi ha amor, no hi ha rancor.
   Donde hay amor no hay rencor.

sanefa (cenefa)
   Un cop l'envà lliscat vam pintar-hi una sanefa daurada.
   Enlucido el tabique pintamos una cenefa dorada.

Sardenya (Cerdeña)
   L'Alguer és una ciutat de Sardenya en què es parla català.
   Alguero es una ciudad de Cerdeña en la que se habla catalán.

titella (títere)
   A l'escenari hi havia un titella que representava el tsar.
   En el escenario había un títere que representaba al zar.

xinxa (chinche)
   La xinxa, menuda com una llentia, pot esdevenir ràpidament una plaga.
   La chinche, pequeña como una lenteja, puede conventirse rápidamente en una plaga.

Quan en català hi ha una "a" i en castellà una "i"[editar]

Agnès (Inés)
   El 21 de gener és el dia de santa Agnès.
   El 21 de enero es el día de Santa Inés.

Alacant (Alicante)
   Alacant és la segona ciutat valenciana en nombre d'habitants.
   Alicante es la segunda ciudad valenciana en número de habitantes.

anglès (inglés)
   L'illa de Menorca va ser ocupada pels anglesos al segle XVIII.
   La isla de Menorca fue ocupada por los ingleses en el siglo XVIII.

garlanda (guirnalda o guirlanda)
   Per Nadal, vam decorar un avet amb garlandes lluminoses.
   En Navidades decoramos un abeto con guirnaldas luminosas.

llanterna (linterna)
   Tan bon punt vam entrar al túnel vam engegar la llanterna.
   Nada más entrar al túnel encendimos la linterna.

racó (rincón)
   Posa la taula al racó.
   Pon la mesa en el rincón.

tauró (tiburón)
   En treure les xarxes van veure entre els peixos un tauró petit.
   Al sacar las redes vieron entre los peces un tiburón pequeño.

Quan en català hi ha una "a" i en castellà una "o"[editar]

altre (otro)
   Dóna'm una altra llauna de cervesa.
   Dame otra lata de cerveza.

atorgar (otorgar)
   El govern de Catalunya atorga cada any la Creu de Sant Jordi.
   El gobierno de Catalunya otorga cada año la Creu de Sant Jordi.

barnús (albornoz)
   Quan acabo de dutxar-me m'eixugo sempre amb el barnús.
   Cuando acabo de ducharme me seco siempre con el albornoz.

extravertit (extrovertido)
   En Jaume és un home molt xerraire i extravertit.
   Jaume es un hombre muy hablador y extrovertido.

nosaltres (nosotros)
   Nosaltres sopem una amanida o fruita del temps.
   Nosotros/nosotras cenamos una ensalada o fruta de temporada.

taronja (naranja)
   Quan acabaré de llegir em faré un suc de taronja.
   Cuando acabe de leer me haré un zumo de naranja.

vosaltres (vosotros)
   Vosaltres teniu un cotxe roig i elles un de verd.
   Vosotros/vosotras tenéis un coche rojo y ellas uno verde.

Quan en català hi ha una "a" i en castellà una "u"[editar]

En català hi ha tot un seguit de mots que s'escriuen amb a mentre que en castellà s'escriuen amb una u.

xerrac (serrucho)
   Cal que talleu les branques dels pollancres amb un xerrac.
   Tenéis que cortar las ramas de los chopos con un serrucho.

Quan el mot català comença per una "a"[editar]

En català hi ha tot un seguit de mots que s'escriuen amb a inicial mentre que en castellà no.

afusellar (fusilar)
   L'exèrcit imperial afusellà els caps de la rebel·lió.
   El ejército imperial fusiló a los cabecillas de la rebelión.

arrebossar (rebozar)
   Arrebossa la carn amb farina o pa ratllat i ou.
   Reboza la carne con harina y pan rallado y huevo.

arrissar (rizar)
   Té els cabells negres i arrissats.
   Tiene el pelo negro y rizado.

avantatge (ventaja)
   Els avantatges de tenir dues titulacions.
   Las ventajas de tener dos titulaciones.

Quan el mot castellà comença per una "a"[editar]

En castellà hi ha tot un seguit de mots que s'escriuen amb a inicial mentre que en català no.

bedoll (abedul)
   Als països nòrdics hi ha grans boscos de bedolls.
   En los países nórdicos hay grandes bosques de abedules.

bigarrat (abigarrado)
   Porta sempre uns vestits d'allò més bigarrat.
   Lleva siempre unos vestidos de lo más abigarrado.

bombat (abombado)
   La carpa té el cos allargat i bombat lleugerament.
   La carpa tiene el cuerpo alargado y ligeramente abombado.

condicionar (acondicionar)
   Instal·lem l'aire condicionat de franc.
   Instalamos el aire acondicionado gratis.

cuirassat (acorazado)
   L'any 1898 va esclatar el cuirassat nord-americà Maine.
   En el 1898 estalló el acorazado norteamericano Maine.

drassana (atarazana o astillero)
   Les drassanes medievals de Barcelona són avui dia un museu.
   Las atarazanas medievales de Barcelona son hoy en día un museo.

xicoira (achicoria)
   A la vora dels camins creix sovint la xicoira.
   En los márgenes de los caminos a menudo crece la achicoria.