Gallego/Gramática/Conjunciones y locuciones conjuntivas

De Wikilibros, la colección de libros de texto de contenido libre.

20. Conjunciones y locuciones conjuntivas[editar]

Copulativas[editar]

e

e mais

mais

nin

Disyuntivas y distributivas[editar]

ben...ben

cal...cal

nin...nin

ora...ora

ou

ou...ou

(que)...que

quer...quer

volta...volta

xa... xa

Adversativas[editar]

a menos que

aga que

agás que

agora ben

agora que

aínda que

así e todo

bardante que

con todo

e iso que

emporiso

en troques

excepto que

fóra de que

inda que

mais

menos que

no entanto

non obstante

ora ben

ora que

pero

porén

por iso

quitado que, quitando que

sacado que, sacando que

senón

senón que

só que

Concesivas[editar]

apesar de que

a pouco que

aínda que

así

ben que

inda que

máis que

mal que

mesmo que

nin que

por (+ adxectivo) que

por máis que

por moito que

por pouco que

Condicionales[editar]

a menos que

a nada que

a non ser que

a non ser se

a pouco que

aga que

aga se

agás que

agás se

bardante que

cando

caso de que

catar se

con que

con tal de que

con tal que

de non ser que

de non ser se

en caso de que

excepto que

excepto se

onda non

quitado que

quitado se

quitando que

quitando se

sacado que

sacado se

sacando que

sacando se

salvo que

salvo se

se

sempre que

senón que

Causales[editar]

Como

como queira que

dado que

pois

pois que

por causa de que

por cousa de que

por culpa de que

por mor de que

porque

posto que

que

visto que

xa que

Consecutivas[editar]

(así) pois

(así) que

conque

daquela

de aí que

de forma que

de maneira que

de modo que

de xeito que

entón

logo

polo tanto

por conseguinte

por tanto

tan(to)... que

xa que logo puesto que

Finales[editar]

a fin de que

a que

en favor de que

para que

porque

que

non sexa que

Locativas[editar]

Onde

onde queira que


Temporales[editar]

antes de que

antes que

ao que / ó que

apenas

asemade

así que

ata que

até que

axiña que

cada vez que

cando

cando queira que

decontado que

deica que

dende que

des que

desde que

deseguida que

despois de que

despois que

en tanto

entre tanto

entrementres

inda ben non

logo que

mal

mentres

mentres tanto

namentres

non ben

(por) en canto

sempre que

tan presto

tan pronto

Modales[editar]

(así) como

ben como

coma se

como queira que

como se

conforme

consonte

de forma que

de maneira que

de modo que

de xeito que

malcomo

segundo

sen que

(tal) cal

(tal) como

tal e como

Comparativas[editar]

ca

coma

como Donde que

Completivas[editar]

que

se